Všeobecné obchodní podmínky

 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi Petrem Pařízkem, IČ: 87617749, místem podnikání Stříbrná náves 705/12, 500 11 Hradec Králové (dále jen „Poskytovatel“), a jeho zákazníky, jako uživateli služby Poskytovatele (dále jen „Uživatel“), vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky Poskytovatele umístěné na internetové adrese http://www.rozpissluzeb.cz (dále jen „Stránka“).
Kontaktní adresa Poskytovatele, na kterou je třeba Poskytovateli doručovat veškerou korespondenci, je parizek.petr@rozpissluzeb.cz. 
Podmínky a vztahy neuvedené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.
Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené s Uživatelem, stejně jako pravidla nakládání s osobními údaji.
Text těchto VOP může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Změnu znění VOP se Poskytovatel zavazuje Uživateli sdělit prostřednictvím webového rozhraní Stránky po přihlášení Uživatele, a to nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změny VOP (dále jen „Oznámení o změně VOP“). Nebude-li Uživatel se změnou VOP souhlasit, má právo vypovědět Smlouvu. Má se za to, že Uživatel se změnou VOP souhlasí, pokud ve lhůtě 3 dnů ode dne Oznámení o změně VOP Smlouvu nevypoví.
 
II. 
Uzavření Smlouvy
 
Službou se pro účely těchto VOP rozumí služba spočívající v tom, že Uživateli bude Poskytovatelem vytvořen účet na webovém rozhraní Stránky za účelem plánování a organizace směn zaměstnanců, a to v rozsahu dle zvolené varianty služby (dále jen „Služba“).
Uživatel si při uzavírání Smlouvy může vybrat mezi Poskytovatelem nabízenými variantami Služeb, když tyto jsou blíže specifikovány na Stránce včetně všech podrobností spočívajících zejména v době trvání Služby a odměny Poskytovatele za poskytování služby. 
Návrh na uzavření Smlouvy provede Uživatel prostřednictvím elektronického formuláře v sekci Můj účet dostupném na Stránce, případně jiným alternativním kontaktováním Poskytovatele, zejména prostřednictvím elektronické pošty či telefonicky (dále jen „Návrh“).
V návaznosti na doručení Návrhu Poskytovateli zašle Poskytovatel na adresu elektronické pošty určené Uživatelem v Návrhu (dále jen „e-mail Uživatele“), informace nezbytné ke zprovoznění účtu určeného výlučně pro Uživatele, jež jsou Návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Poskytovatele (dále jen „Nabídka“). Akceptací Nabídky v podobě prvního přihlášení do uživatelského účtu Uživatelem je Smlouva uzavřena.
Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) hradí Uživatel sám a nemá nárok na jejich náhradu Poskytovatelem. 
Uživatel uděluje Poskytovateli souhlas s tím, že Poskytovatel může započít s poskytováním Služby bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy.
Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout uzavřít Smlouvu s Uživatelem, má-li Poskytovatel podezření, že Uživatel sleduje Návrhem nepoctivý záměr (např. zneužívá zkušební dobu zdarma) či pokud se dříve závažným způsobem provinil vůči Poskytovateli (např. neuhradil odměnu za poskytování Služby). Uživatel bere toto právo Poskytovatele na vědomí.
 
III. 
Smlouva
 
Ve Smlouvě se Poskytovatel zavazuje poskytovat Uživateli Službu a Uživatel se zavazuje Poskytovateli uhradit odměnu za poskytování Služby, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li sjednáno jinak. 
Poskytovatel je oprávněn, nikoliv však povinen, poskytnout novému Uživateli, tj. Uživateli, kterému doposud Službu neposkytoval, zkušební dobu 3 měsíců, po kterou bude nový Uživatel oprávněn Službu užívat bezplatně. V případě nemožnosti užívat Službu ve zkušební době Uživatelem z důvodů výlučně na straně Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn, nikoliv povinen, zkušební dobu prodloužit. Za nového Uživatele se však nepovažuje osoba jinému Uživateli blízká či osoba tvořící s jiným Uživatelem koncern, nerozhodne-li Poskytovatel jinak.
Odměna za poskytování Služeb je stanovena v ceníku, který je dostupný na adrese http://www.rozpissluzeb.cz/cenik/ (dále jen „Ceník“). Odměna se hradí na 1 rok dopředu na základě Poskytovatelem vystavené faktury, nesjednají-li si Poskytovatel s Uživatelem jinak.
Poskytovatel je oprávněn Ceník jednostranně měnit či doplňovat. Změnu Ceníku se Poskytovatel zavazuje Uživateli sdělit prostřednictvím webového rozhraní Stránky po přihlášení Uživatele, a to nejméně 2 měsíce před nabytím účinnosti změny Ceníku. Nebude-li Uživatel se změnou Ceníku souhlasit, má právo vypovědět Smlouvu. Má se za to, že Uživatel se změnou Ceníku souhlasí, pokud ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení o změně Ceníku Smlouvu nevypoví. Změna Ceníku a právo z toho důvodu vypovědět Smlouvu se nedotýká období, které již bylo Uživatelem dopředu uhrazeno.
Odměna za poskytování Služeb může být sjednána i v jiné výši, než je uvedena v Ceníku, a to na základě individuální domluvy Poskytovatele s Uživatelem.
Uživatel není oprávněn Službu či její části poskytovat třetím osobám. Uživatel je oprávněn umožnit v rámci Služby přístup ke Službě svým zaměstnancům, případně i jiným osobám schváleným Poskytovatelem, když se ale zavazuje, že zajistí, že tyto další osoby budou dodržovat všechny povinnosti Uživatele při využívání Služby. Uživatel je plně odpovědný za jednání těchto osob v rámci Stránky.
 
IV. 
Služba
 
Poskytovatel se zavazuje Službu Uživateli poskytovat po celou dobu trvání Smlouvy.
Poskytovatel se zavazuje zajistit alespoň 97% dostupnost Stránky v každém kalendářním měsíci. V případě že v některém kalendářním měsíci dostupnost pod tuto úroveň klesne, může Uživatel nejpozději do 10. dne následujícího měsíce požadovat náhradu ve výši až 50% měsíční Odměny Poskytovatele, která byla Uživateli vyúčtována. V případě že by dostupnost Stránky v daném měsíci klesla pod 80%, má nárok nejpozději do 10. dne následujícího měsíce požadovat odškodnění ve výši až 100% měsíční Odměny Poskytovatele, která byla Uživateli vyúčtována.  Rozhodující metrikou pro dostupnost je SLA report služby nezávislé třetí strany New Relic (http://newrelic.com/), vedený pod New Relic účtem Poskytovatele.
Službu nemusí Poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně Uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí Poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
Poskytovatel si vyhrazuje právo Stránku průběžně vyvíjet a libovolně upravovat. V případě, že by takové změny negativně ovlivnily poskytování Služeb pro Uživatele, má Uživatel právo od Smlouvy odstoupit a Poskytovatel se zavazuje vyplatit Uživateli zpět poměrnou část Odměny za Služby. Rozhodným datem pro odstoupení a vrácení Odměny za Služby je den, kdy Uživatel oznámil takovou skutečnost Poskytovateli.
V případě, že vznikne Uživateli nárok na vrácení části uhrazené Odměny Poskytovatele za Služby, vrátí Poskytovatel příslušnou částku Uživateli na bankovní účet Uživatele, který Uživatel uvede v uplatnění nároku na vrácení části platby, a to do 30 pracovních dnů ode dne uplatnění. Neuvede-li Uživatel v uplatnění nároku na vrácení části platby číslo bankovního účtu, na který má být platba zaslána, zašle Poskytovatel finanční prostředky na bankovní účet, ze kterého byla Odměna Poskytovatele uhrazena.
Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená Uživatelem v rámci uživatelského rozhraní Stránky.
Uživatel nesmí v rámci poskytování Služby jednat tak, aby poškozoval Poskytovatele či zatěžoval Stránku Poskytovatele, tj. zejména nesmí provádět či umožňovat útok na Stránku, Stránku zatěžovat automatickými požadavky, které nejsou součástí Stránky a poskytované Služby, či si počínat v rozporu s oprávněnými zájmy Poskytovatele, či se za něj vydávat.
Není-li právními předpisy stanoveno jinak, není Uživatel oprávněn provádět změny a/nebo dekompilaci software využívaného Poskytovatelem pro poskytování Služby. Uživatel není oprávněn zhotovovat kopie software využívaného Poskytovatelem pro poskytování Služby.
 
V. 
Odpovědnost Poskytovatele
 
Uživatel bere na vědomí, že Služba není určena k použití v provozech, kde může dojít ke vzniku větších nebo závažnějších škod v souvislosti s užitím Služby a že Poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je Služba užívána. V průběhu užívání Služby může docházet k chybám, k přerušením či ke ztrátě dat.
Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele, za zálohování dat Uživatelem a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele. Uživatel bere dále na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do uživatelského rozhraní Stránek Uživatele nebo v důsledku užití uživatelského rozhraní Stránek Uživatele či Služby v rozporu s jejich určením.
V případě vzniku škody na straně Uživatele v souvislosti s odpovědností Poskytovatele za vady Služby si Poskytovatel s Uživatelem dohodli s ohledem na podmínky poskytování Služby omezení náhrady této případné škody vzniklé Uživateli tak, že celková náhrada škody je omezena výší odměny Poskytovatele skutečně uhrazené Uživatelem na základě Smlouvy za posledních šest měsíců před vznikem škodné události. Smluvní strany konstatují, s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením Smlouvy, že úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla uživateli v důsledku vad Služby vzniknout, může činit maximálně částku ve výší Odměny Poskytovatele skutečně uhrazené Uživatelem na základě Smlouvy posledních šest měsíců před vznikem škodné události.
 
VI. 
Ukončení Smlouvy
 
Smlouva může být ukončena dohodou Poskytovatele a Uživatele, uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána, či odstoupením od Smlouvy.
Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit, pokud:
• Uživatel je v prodlení více než 30 dnů s úhradou Odměny dle Smlouvy; a
• Uživatel jedná v rozporu s oprávněnými zájmy Poskytovatele, zejména pokud svou činností poškozuje Poskytovatele či Stránku.
Uživatel může od Smlouvy odstoupit, pokud Poskytovatel nezajistí řádné poskytování Služby ani ve lhůtě 30 kalendářních dnů po výzvě Uživatele, či pokud je tak uvedeno v těchto VOP.
Po zániku Smlouvy může Poskytovatel zrušit uživatelské rozhraní Stránky Uživatele.
Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany Poskytovatele. Uživatel, který je spotřebitelem, souhlasí s tím, že Poskytovatel započne s plněním Smlouvy neprodleně po jejím uzavření. Uživatel, který je spotřebitelem, prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlasem podle předchozí věty ztrácí právo od Smlouvy odstoupit.
 
VII. 
Ochrana osobních údajů
 
Uživatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty a další osobní údaje Uživatele a třetích osob, které Uživatel uvede v rámci uživatelského rozhraní Stránky (dále jen „osobní údaje“).
Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely zřízení a vedení uživatelského účtu, pro účely plnění závazků ze Smlouvy a pro účely zasílání obchodních sdělení. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského rozhraní Stránky zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany Poskytovatele souvisejících se Službou nebo podnikem Poskytovatele na adresu Uživatele a se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem či třetími osobami na adresu Uživatele, a to i v případě, kdy se obchodní sdělení týká třetí osoby. Tento souhlas může Uživatel kdykoliv odvolat.
Možná by bylo dobré zmínit, že dané údaje neposkytneme žádné třetí straně (což neuděláme), ale zase bych se rád vyhnul zodpovědnosti za to, že nám někdo nabourá server a vykrade databázi (pravděpodobnost sice mizivá ale bohužel vždy reálná). Stejně tak by bylo možné explicitně zmínit, že ty reklamní sdělení se týkají jenom uživatele a nikoliv e-mailů pracovníků vyplněných v systému.
 
IX. 
Závěrečná ustanovení
 
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu Uživatele – adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském rozhraní Stránky. Poskytovatel může zároveň Uživateli doručovat prostřednictvím zobrazení v uživatelském rozhraní Stránky.
K rozhodování všech sporů souvisejících se Smlouvou je příslušný Okresní soud v Hradci Králové.
Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy třetí osobě, s čímž Uživatel souhlasí.
Smlouva včetně VOP je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
Účinnost těchto VOP je od 1.6.2016